daisy

Sigma

Small Duo Fibre F55

5.0

1 reviews

Sigma

Small Duo Fibre F55

Product Detail

Price (Size)
URL

5.0

1 reviews

Add to Compare Favorite Share

SCORE AVERAGE :

5.0

ความทนทาน

5.0

วัสดุที่ใช้ผลิต

5.0

สปริงตัว

5.0

ความหนาแน่นขนแปรง

5.0

ความนุ่ม

5.0

ดีไซน์

เรื่องแปรงแต่งหน้านี่ต้องยกให้ sigma เลยค่ะ แปรงมีคุณภาพใช้ดีมาก ขนนุ่ม ตัวนี้เราใช้กับแป้งฝุ่นหลังจากทารองพื้น

ความทนทาน
5.0
ดีไซน์
5.0
วัสดุที่ใช้ผลิต
5.0
สปริงตัว
5.0
ความนุ่ม
5.0
ความหนาแน่นขนแปรง
5.0

5.0